DAKAR123.pl

team spirit

"DAKAR" AUTOSERWIS

"DAKAR" AUTOSERWIS

team spirit

Klauzula informacyjna RODO

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z powyższym Dakar sp. z o.o. prowadząca Autoserwis Dakar , realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Administrator danych
Dakar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie,przy ulicy Bursaki 19/N-O ,20-150 Lublin, e-mail: sklep21@op.pl
Cele przetwarzania
-wykonanie umowy,
-wystawianie imiennych rachunków za usługi i towary
-rozpatrzenie reklamacji,
-udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
Okres przetwarzania
– twoje dane przetwarzamy dopóki wiąże nas z Tobą umowa, a po jej rozwiązaniu przez okres w jakim możesz dochodzić od nas roszczeń związanych z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. Łączny czas przetwarzania danych od daty podpisania klauzuli informacyjnej w naszym zakładzie to 3 lata po czym twoje dane zostaną automatycznie usunięte.
-jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, przetwarzamy je dopóki nie cofniesz udzielonej zgody. 
Podstawy prawne przetwarzania
-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Odbiorcy danych
-podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi sprzedaży części lub wykonania usługi.
-podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi IT, w tym hostingu danych i usługi poczty elektronicznej,
-podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telekomunikacyjne oraz księgowe.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
-prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
-prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
-prawo złożenia skargi do Prezesa UODO-np. https://uodo.gov.pl/p/kontakt lub Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa ,tel. 22 531 03 00
-inne prawa określone po odwrocie kartki/na drugiej stronie 

           Data i podpis …………………………………………………………………..

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które dobrowolnie podałeś nam:
1.Wypełniając formularz służący do umawiania wizyty w warsztacie samochodowym, jaki udostępniamy w Autoserwisie Dakar oraz w serwisie dobrymechanik.pl, oraz rezerwując wizytę, te dane obejmują w szczególności Twój adres email, numer telefonu, adres,imię i nazwisko, dane samochodu.
2.Wypełniając formularz służący do oceny warsztatu samochodowego, te dane obejmują w szczególności Twój adres email oraz nick (podpis)
jakiego użyłeś w formularzu,
3.Wypełniając formularz kontaktowy służący również do składania reklamacji, te dane obejmują adres,imię i nazwisko oraz adres email.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
możesz się z nami kontaktować: przesyłając email na adres: dakar21@op.pl lub pisemnie, pocztą na adres: 20-150 Lublin,ul.Bursaki 19/N-O.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?
Dane przetwarzamy w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy, której
zakresem objęta jest naprawa powierzonego samochodu,zakup wymaganych części zamiennych oraz kontakt z Tobą w sprawie przebiegu i ukończenia naprawy.Dane przetwarzamy również celem umówienia i potwierdzenia wizyty, wyświetlenie
w naszym serwisie Twojej oceny warsztatu oraz umieszczaniu danych na rachunku za usługi celem identyfikacji naprawy do samochodu i do właściciela. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, zatem podstawę prawną do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Twoje dane, jakie podałeś w formularzu kontaktowym, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a jeżeli złożyłeś reklamację, w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Podstawą
prawną dla przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, którą możesz w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Jak długo przetwarzamy Twoje dane
Twoje dane przetwarzamy dopóki wiąże nas z Tobą umowa, a po jej rozwiązaniu przez okres w jakim możesz dochodzić od nas roszczeń związanych z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. Łączny czas przetwarzania danych od daty podpisania klauzuli informacyjnej w naszym zakładzie to 3 lata, po czym twoje dane zostają usunięte. Procedura automatyczna z zaokrągleniem do pełnego miesiąca bez dodatkowego powiadamia osoby, której dane dotyczą. Jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, przetwarzamy je dopóki nie cofniesz udzielonej zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu
Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego. Możesz z tego prawa realnie skorzystać dzięki stronie internetowej Prezesa UODO-np. https://uodo.gov.pl/p/kontakt lub tradycyjnie na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa ,tel. 22 531 03 00
Jakie masz prawa?
Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
-prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
-prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
-prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
-prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
-prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
-prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy
przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
-prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania
od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Poniżej omawiamy szerzej wybrane kategorie Twoich uprawnień:
Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.
Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, niekompletne.
Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz „prawo do bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli,m.in.:
1.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
2.jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
3.zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
4.przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
1.kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
2.przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
3.nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4.wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Dakar 20-150 Lublin,ul.Bursaki 19/N-O ,email:dakar21@op.pl, tel: 501560410